Algemene voorwaarden

I. Identificatie cliënt.

Ondergetekende, hierna de “cliënt” genoemd.

AANVAARDT DAT ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN, VOOR DE DUUR DAARIN BEPAALD, VAN TOEPASSING ZIJN OP ELKE SAMENWERKING TUSSEN DE CLIENT EN ADLAW.

II. Identificatie ADLAW

ADLAW is een groepering van advocaten met kantoor te 2600 BERCHEM, Grotesteenweg 638 : (zie voorstelling)
Contactgegevens kantoor ADLAW
T 03/454.19.63
F 03/454.23.81
E AC@ADLAW.BE

III.     TOEPASSING

Art. 1.1 – Op de dienstverleningen van Adlaw aan de cliënt zijn uitsluitende de hierin opgenomen algemene voorwaarden en de bijlagen van toepassing.

Hierbij aanvaardt en erkent de cliënt dat de toepassing van enige andere algemene voorwaarden dan de voorwaarden hierin opgenomen integraal worden uitgesloten. De bijlagen van deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van overeenkomsten gesloten met de cliënt.

Art. 1.2 – Afspraken die afwijken van één of meerder clausules van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn en ondertekend zijn door een vennoot van Adlaw.  De afwijkende afspraken zullen enkel de clausule of clausules vervangen waarvan zij afwijken. De overige voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Art. 1.3 – Advocaten verbonden aan Adlaw leveren hun dienst uitsluitend  in naam en voor rekening van Adlaw en deze laatste is de enige contractspartij van de cliënt bij de overeenkomst voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten, advocaten-medewerkers en aangestelden.

2. VOORWERP VAN DE SAMENWERKING

Art. 2.1 – De dienstverlening van Adlaw kan onder meer bestaan uit juridische adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als (bijzonder) lasthebber, bewindvoering.

De cliënt erkent en aanvaardt dat het precieze voorwerp van de dienstverleningsovereenkomst en de eventuele wijziging of uitbreiding ervan kan zonder enige vormvoorschriften worden vastgelegd. De wijziging of uitbreiding van het voorwerp van de overeenkomst kan onder meer blijken uit de correspondentie tussen de client en Adlaw en de (stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen. Een wijziging of uitbreiding van het voorwerp van de overeenkomst doet geen afbreuk aan de toepassing van de hierin opgenomen algemene voorwaarden.

Art. 2.2 – Verbintenissen aangegaan door Adlaw zijn inspanningsverbintenissen tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijk twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat. De cliënt kan conform de toepassing van art. 1.2 van deze algemene voorwaarden overeenkomen dat een bepaalde opdracht als resultaatsverbintenis kwalificeert.

3. INTERNE TAAKVERDELING

Art. 3.1 – Behoudens wanneer de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk heeft verzet, is het aan Adlaw vrij om naar eigen inzicht dossiers of bepaalde onderdelen ervan intern te verdelen of herverdelen onder haar advocaten, advocaten-medewerkers en advocaten-stagiairs.

4. INFORMATIE EN INSTRUCTIES

Art. 4.1 – De cliënt verstrekt aan Adlaw, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, tijdig alle relevante informatie die vereist is voor de optimale uitvoering van haar dienstverleningen mogelijk te maken.

De cliënt verstrekt op verzoek van een advocaat van Adlaw tijdig alle vereiste en opgevraagde informatie.

Adlaw is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuiste, onvolledige of ontijdige communicatie door de cliënt.

Art. 4.2 – In het geval dat Adlaw een dossier behandeld waarin de belangen van meerdere cliënten worden behartigd, mag zij ervan uitgaan dat deze cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten het geven van goedkeuring voor bepaalde behandelingen.

Art. 4.3 – In het geval dat de cliënt per e-mail of fax een instructie doorgeeft, geldt deze enkel als ontvangen indien Adlaw hierop een uitdrukkelijke ontvangstbevestiging stuurt of beantwoordt.

Indien het bericht niet binnen de 72 uur wordt beantwoord, betekent dit dat het niet is ontvangen en zal de cliënt  Adlaw moeten rappelleren.

Art. 4.4 – In het geval dat de cliënt als een consument wordt beschouwd in de zin van artikel I.1, 2° WER zal Adlaw indien zij dat terloops vaststelt, de cliënt mededelen dat hij aanspraak maakt op rechtsbijstand of juridische bijstand.

Adlaw is deontologisch niet gehouden actief te onderzoeken of de cliënt aanspraak maakt op rechtsbijstand of juridische bijstand, behalve wanneer de cliënt hiervoor uitdrukkelijk instructies heeft gegeven. Adlaw zal in elk dossier aan de cliënt wel de nodige vragen hierover stellen.

5. BEROEP OP DERDEN

Art. 5.1 – De cliënt erkent en aanvaardt dat Adlaw vrij is om naar eigen keuze een gerechtsdeurwaarder of een vertaler aan te stellen wanneer dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken zoals opgenomen in art. X van de bijlage door een plaatselijke advocaat.

Art. 5.2 – In het geval dat het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat beroep wordt gedaan op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, boekhouders, notarissen, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in samenspraak met de cliënt tenzij de cliënt Adlaw hiervoor uitdrukkelijk bij geschrift heeft gemachtigd.

Art. 5.3 – Indien er beroep wordt gedaan op een derde gebeurt dit in naam en voor rekening van de cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De kosten, vergoedingen of erelonen verbonden aan het beroep op deze derde zijn integraal ten laste van de cliënt en dienen in principe rechtstreeks door de cliënt betaald te worden aan deze derden. Voorschotten op deze kosten, vergoedingen of erelonen betaald door Adlaw zullen integraal worden doorgerekend aan de cliënt.

6. ERELOON EN KOSTEN

Art. 6.1 – Alle prestaties, administratiekosten, doorberekende kosten en voorgeschoten kosten zullen naargelang de aard van de dienstverlening periodiek (zie bijlage Art. XX) conform de btw-wetgeving aangerekend worden aan de cliënt d.m.v. een factuur.

Art.6.2 – Het verschuldigde bedrag vermeld op de factuur bestaat uit volgende posten: Prestaties/Erelonen,  kantoorkosten en bijzondere kosten of voorgeschoten kosten.

Art. 6.3 – Behoudens andere afspraken, worden de verrichte prestaties onder de post ‘erelonen’ berekend op basis van een uurtarief.

Adlaw hanteert de volgende uurtarieven :

Statuut ereloon (exclusief btw)
advocaat-vennoot EUR 165,- tot EUR 300
advocaat-medewerker EUR 125,- tot EUR 200

De prestaties van de advocaat worden bijgehouden volgens een werkfiche (time-sheet).

De hoogte van het uurtarief varieert in functie van de omvang, urgentie, de complexiteit, de waarde en specialisatie.

Het actuele statuut van de behandelende advocaat staats steeds vermeld op elke factuur.

De cliënt aanvaardt en erkent dat het statuut van een bepaalde advocaat kan evolueren tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen de cliënt en Adlaw  en dus ook het hieraan verbonden uurtarief.

Bij wijziging van het statuut wordt automatisch het uurtarief aangepast en deze aanpassing heeft directe werking zonder dat enige kennisgeving vereist is aan de cliënt. De advocaat is vrij zijn uurtarief te bepalen naar gelang zijn statuut en binnen de hierboven vermelde grenzen. Prestaties verricht onder het oude statuut worden aangerekend volgens het statuut dat van toepassing was op het moment dat deze prestaties werden verricht.

De behandelende advocaat is vrij zijn uurloon te bepalen conform zijn statuut en de hierboven vermelde basisuurtarieven.

Adlaw mag dit basisuurtarief verhogen boven de hierboven vermelde grenzen in functie van de aard van de zaak, de uitzonderlijke expertisevereiste van de zaak, de inzet van de zaak, de complexiteit van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringende karakter van de opdracht. Hiervan wordt op voorhand kennis gegeven aan de cliënt.

Art. 6.4 – Voor de eerste dienstverlening wordt een forfaitair bedrag aangerekend van tweemaal het basisuurtarief conform het statuut van de behandelende advocaat. Het bedrag dient voorafgaand de dienstverlening betaald te zijn door de cliënt, zolang het forfaitaire bedrag niet betaald is heeft de cliënt geen enkel aanspraak op enige dienstverlening door Adlaw.

De eerste juridische adviesverlening is geen vrijblijvend advies en ongeacht de resultaten van dit advies blijft het forfaitaire bedrag verschuldigd.

Indien de cliënt en Adlaw onderling besluiten na eerste dienstverlening verder samen te werken, worden de betaalde forfaitaire voorschotten aangerekend op volgende facturen.

Art. 6.5 – Bovenop de aanrekening van erelonen, worden onder de post ‘administratiekosten’ volgende kosten aangerekend: kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoniekosten, scankosten, faxkosten en diverse administratiekosten.

De administratiekosten worden forfaitair aangerekend als volgt :

 Omschrijving Kostprijs (exclusief btw)
Openingskosten dossier 50,- EUR
Algemene kantoorkosten 12,- EUR
Afprinten van binnenkomende documenten en berichten of kopieën Geen tot 50 pagina’s. Vanaf pagina 51 0.3 EUR/p
Verzendingskosten Tarief Bpost
Telefoniekosten geen
Scankosten 1 EUR/pagina
Faxkosten 0.5 EUR/pagina
Archiveringskosten 100,- EUR
Verplaatsingskosten 0,8 EUR/km

Art. 6.6 – De cliënt en Adlaw kunnen conform art. 1.2 andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen indien dit voor bepaalde (eenvoudige) zaken of dienstenverleningen wenselijk is.

Art. 6.7 – Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te verhogen met het toepasselijke Belgische btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt.

Art. 6.8 – De cliënt aanvaardt en erkent dat Adlaw het recht heeft om voor de aanvang van en gedurende haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur. Adlaw behoudt het recht om werkzaamheden pas te beginnen respectievelijke verder te zetten of kosten voor te financieren na de betaling van de betreffende voorschotfactuur.

Een voorschot factuur gaat de tussentijdse factuur of eindfactuur vooraf en bevat een forfaitair bedrag dat de cliënt aan Adlaw dient te betalen. De betaalde voorschotten worden aangerekend op de tussentijdse factuur of eindfactuur. Zolang het voorschot of andere gevraagde provisies niet zijn vereffend zullen geen prestaties meer worden uitgevoerd.

Art. 6.9 –  Behoudens een schriftelijk en gemotiveerd protest van de cliënt binnen een termijn van 15 dagen na dagtekening, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Na verloop van de termijn van 15 dagen en er geen geldig protest is gegeven, wordt de cliënt geacht de factuur onherroepelijk te hebben aanvaard.

Art. 6.10 – Behoudens anders overeengekomen conform art. 1.2, dienen alle facturen betaald te zijn binnen dertig dagen na de dagtekening ervan.

In het geval dat een eindfactuur, tussentijdse factuur of voorschotfactuur geheel of gedeeltelijk niet tijdig wordt betaald, heeft Adlaw het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% per jaar aan te rekenen, zonder dat hiervoor de cliënt voorafgaand in gebreke moet gesteld worden. De moratoire interesten beginnen automatisch te lopen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van de volledige betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde moratoire intresten. In dit geval heeft Adlaw het recht om zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande hoofdsom aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), voor het geval een gerechtelijke incasso noodzakelijk zou zijn.

De cliënt aanvaardt en erkent dat Adlaw het recht heeft om zonder ingebrekestelling de verdere uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het moment van de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.

De cliënt aanvaardt en erkent dat indien hij de facturen niet tijdig betaalt dat Adlaw het recht heeft om de overeenkomst met cliënt met onmiddellijk ingang, dus zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te ontbinden lastens de cliënt. Adlaw is niet-aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging  van haar overeenkomst met de cliënt.

Art. 6.11 – Indien in een zaak meerdere cliënten hun belangen door Adlaw behartigd worden dan zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van alle facturen, desgevallend vermeerderd conform art. 6.10 en alle invorderingskosten, die betrekking hebben op de zaak ongeacht aan welke cliënt Adlaw haar factuur heeft opgemaakt.

Art. 6.12 – De betaling gebeurt op de plaats van de zetel van Adlaw.

7. DERDENGELDEN

Art. 7.1 – Indien Adlaw gelden ontvangt voor rekening van de cliënt worden deze binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort aan de cliënt. Indien Adlaw de gelden niet onmiddellijk doorstort, brengt zij de cliënt hiervan op de hoogte en vermeld ze de redenen waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

Art. 7.2 – De cliënt aanvaardt en erkent dat Adlaw gerechtigd is om op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen in te houden tot dekking van de bedragen die cliënt aan haar verschuldigd is, ook al zouden deze schulden nog niet opeisbaar zijn. Adlaw brengt de cliënt hiervan schriftelijk ter kennis.

Art. 7.3 – Bedragen die de cliënt aan Adlaw betaald ten gunste van een derde, worden binnen de kortst mogelijk tijd doorgestort aan die begunstigde derde.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Art. 8.1 – De cliënt kan uitsluitend Adlaw aansprakelijk stellen voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van Adlaw.

De cliënt kan bijgevolg niet de individuele advocaten aanspreken tenzij deze handelen in eigen naam en verantwoordelijkheid.

Art. 8.2Adlaw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van derden waarop Adlaw beroep doet. Het feit dat deze derden een vergoedingen / erelonen en kosten aan Adlaw zouden aanrekenen en / of deze derden als een onderaannemer van Adlaw gezien zouden worden, doet geen afbreuk aan de niet-aansprakelijkheid van Adlaw voor de deze ingeschakelde derden.

Art. 8.3De advocaten van Adlaw  zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven collectieve burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten bij MS Amlin Insurance SE. (polis LXX034899)(Klik)

De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & Benefits. De polis werd onderhandeld door de OVB.

Art. 8.4 – De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – bedraagt in beginsel maximaal € 2.500.000,‑ per schadegeval.

Adlaw verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van de onderschreven verzekeringsovereenkomst, die prevaleert op de voorgaande samenvatting. Een afschrift van deze verzekeringsovereenkomsten wordt op verzoek van de cliënt kosteloos aan hem ter beschikking gesteld.

Art. 8.5 – De beroepsaansprakelijkheid van Adlaw (met inbegrip van haar advocaten en aangestelden) is (ongeacht de zwaarte van de tekortkoming) beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet.

De cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de verzekeraar van Adlaw daadwerkelijk wordt uitgekeerd voor het schadegeval, vermeerderd met de gebeurlijke vrijstelling die de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst ingehouden heeft.

De beroepsaansprakelijkheid van Adlaw (met inbegrip van haar advocaten en aangestelden) voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten, is (ongeacht de zwaarte van de tekortkoming) beperkt tot maximum 5.000,-€ van het ontvangen ereloon.

Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet van de advocaat.

Art. 8.6 – De cliënt vindt de in de §§3 en 4 beschreven verzekering voldoende. Indien de cliënt evenwel wenst dat Adlaw een aanvullende verzekering afsluiten, zal er een overeenkomst worden afgesloten.

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekering ten laste vallen van de cliënt en aan hem worden doorgerekend.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN/ COPYRIGHT

Art. 9.1 – De inhoud van deze website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, de vormgeving of enige andere inhoud, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van Adlaw of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Adlaw of haar licentiegevers.

Art. 9.2 – Adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele prestaties ongeacht in welke vorm of onder welke benaming, gemaakt door Adlaw zijn beschermd met intellectuele eigendomsrechten.

Het is aan de cliënt verboden om zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van Adlaw, zelf of met behulp van derden de hierboven genoemde stukken te verveelvoudigen, openbaar te maken of enige wijze ook te gebruiken dan in het kader van de aan Adlaw toegekende opdracht.

Art. 9.2 – De intellectuele eigendomsrechten van adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele prestaties ongeacht in welke vorm of onder welke benaming, gaan niet over bij het overhandigen van een kopie (daarin inbegrepen bestanden op een elektronische drager) van deze stukken aan de cliënt, noch verkrijgt de cliënt uit de dienstverleningsovereenkomst gesloten met Adlaw enig (intellectueel) eigendomsrecht op de geleverde prestaties in kader van de dienstverlening.

10. DUUR EN BEËINDIGING

Art. 10.1 – De algemene voorwaarden hierin opgenomen gelden als raamovereenkomst en blijven van kracht tot op het moment dat deze door de cliënt of Adlaw wordt beëindigd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van samenwerking, ongeacht de benaming, tussen de cliënt en Adlaw.

Art. 10.2 – De overeenkomst kan ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige motivering worden opgezegd door zowel de cliënt als Adlaw.

Indien de cliënt kwalificeert als een consument in de zin van art. I.1, 2° WER kan Adlaw slechts beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van minimum twee weken. Onverminderd het recht van Adlaw om haar werkzaamheden te schorsen zolang de cliënt in gebreke is, of om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden wegens een ernstige tekortkoming.

Een opzegging heeft enkel uitwerking indien deze schriftelijk gebeurt. Een opzegging die niet schriftelijk gebeurt brengt geen enkel gevolg teweeg.

De cliënt is gehouden alle betalingen van vergoeding of kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst na te komen. Een eindfactuur zal worden opgemaakt en bezorgt door Adlaw en aan de cliënt.

Art. 10.3 – Adlaw is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de regelmatige beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

11. ARCHIVERING

Art. 11.1 – Na beëindiging van elke dienstverlening wordt het (juridisch) dossier bewaart, al dan niet een kopie op een elektronische drager, voor een periode van vijf jaar.

Originele documenten of andere stukken bezorgd door de cliënt kunnen aan de cliënt teruggeven worden en dienen indien dit vereist is door hem bewaard worden gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Art. 11.2 – Gedurende de archiveringsperiode van vijf jaar kan de cliënt een kopie vragen van een document uit het dossier tegen betaling van een forfaitaire administratiekost conform art. 6.5 van deze algemene voorwaarden.

Art. 11.3 – Na de archiveringsperiode van vijf jaar na beëindiging van de opdracht  zal het dossier definitief vernietigd worden en wordt het elektronisch bestand definitief verwijderd.

Art.11.4 – Documenten en identificatiegegevens met betrekking tot geldverrichtingen dienen tien jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie te worden gehouden.

12. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Art. 12.1 – Uw privacy en persoonsgegevens worden steeds met de nodige zorg in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt.

Adlaw is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de cliënt. Verder bepaalt zij het doel en de middelen van de verwerking.

De cliënt kan voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens onze privacy policy raadplegen op onze website of op verzoek een elektronisch kopie hiervan ontvangen.

Art. 12.2Adlaw sluit als verwerkingsverantwoordelijke met haar gegevensverwerkers de vereiste overeenkomsten af zoals vernoemd in artikel 28.3 van EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna: AVG).

Art. 12.3 – De bepaling omtrent de gegevensverwerking in Bijlage XX bij de huidige algemene voorwaarden (kwalificerend als een overeenkomst inzake gegevensbescherming in de zin van artikel 28.3 AVG) zijn uitsluitend van toepassing voor (het onderdeel van) de verwerking(en) van persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen waarbij Adlaw de verwerker zou zijn (d.i. enkel verwerkt ten behoeve en op instructie van de cliënt) en de cliënt de verwerkingsverantwoordelijke is.

13. AANPASSING VAN AV

Art. 13.1 – De cliënt aanvaardt en erkent dat Adlaw ten allen tijden de algemene voorwaarden eenzijdig kan wijzigen die zij ter kennis zal brengen van de cliënt.

Bij ontstentenis van een schriftelijk protest binnen een termijn van 14 dagen na kennisgeving van de gewijzigde algemene voorwaarden, wordt de cliënt geacht onherroepelijk de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard en zal de cliënt  voor de toekomst gebonden zijn door de gewijzigde algemene voorwaarden.

14. ONGELDIGHEID en TEGENSTRIJDIGHEID

Art. 14.1 – Het feit dat één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, heeft geen enkel effect op geldigheid en afdwingbaarheid van andere clausules vervat in deze algemene voorwaarden.

Indien één van, de clausules van de huidige algemene voorwaarden een wettelijke bepaling schendt, zal de betreffende clausule of een gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden Adlaw en de cliënt verwacht te zijn overeengekomen dat deze clausule of het niet-conforme gedeelte ervan wordt gemodereerd tot het maximum dat wettelijk is toegestaan en zal elke clausule of elk deel ervan die/dat de wettelijke grens overschrijdt, van rechtswege worden gewijzigd of vervangen door een geldige clausule die het dichtst aansluit bij de bedoeling van de partijen.

Art. 14.2 – De Nederlandse versie van de tekst van de algemene voorwaarden geldt als enige authentieke versie van de algemene voorwaarden.

Vertaling van de algemene voorwaarden hebben gelden niet als authentiek en zijn enkel indicatief. Indien er tegenstrijdigheden zouden zijn tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst.

15. JURISDICTIE

Art. 15.1 – De cliënt aanvaardt en erkent dat overeenkomsten gesloten Adlaw exclusief onderworpen zijn aan het Belgische recht, met uitsluiting van de toepassing van het Belgische internationaal privaatrecht.

Art. 15.2 – In het geval dat een rechtsgeschil tussen Adlaw en de cliënt ontstaat, zal dit geschil naar keuze van Adlaw en conform de toepasselijke wettelijk materiële bevoegdheden van de rechtscolleges gebracht worden voor de bevoegde rechtscolleges van het arrondissement te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Is de cliënt een consument in de zin van art. I.1, 2° WER dan is het materieel bevoegde gerecht de woonplaats van de cliënt bevoegd.

Art. 15.3 – Een cliënt die meent dat de geleverde dienst gebrekkig is, geeft hiervan eerst schriftelijk kennis aan Adlaw opdat er een poging wordt ondernomen tot minnelijk afhandeling. Een cliënt die voorafgaande een gerechtelijke dagvaarding geen kennis heeft gegevens van een, naar zijn inziens, wanprestatie en noch een poging tot minnelijke schikking heeft geïnitieerd kan zijn rechtsplegingskosten niet verhalen op Adlaw indien deze initieel bereid waren om het vermeende gebrek te vergoeden zonder dat hiervoor enige gerechtelijke tussenkomst nodig was

16. GEBRUIK VAN WEBSITE

Deze website wordt beheerd door Adlaw.

Vanaf het moment dat u op enigerlei wijze gebruikt maakt van de website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met en aanvaardt u integraal en onherroepelijk deze algemene voorwaarden.

Wij raden u ten stelligste aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de gebruiker/bezoeker, waarvan de toepassing integraal wordt afgewezen.

De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden.

Adlaw behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

17. AANVAARDING VAN DE A.V

Art. 17. – Deze Algemene Voorwaarden worden geldig aanvaard via een scan (verstuurd via elektronisch communicatieplatform) of fax van de ondertekende exemplaren van deze Algemene voorwaarden. De cliënt is geldig en onherroepelijk gebonden vanaf de ondertekening van de algemene voorwaarden zonder dat een door Adlaw tegengetekend exemplaar dient te worden bezorgd.

Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 16 augustus 2020.

Neem contact op

Enkel telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur

Advocatenkantor Adlaw - Contact
Logo-Adlaw - kleur

Vragen over onze diensten?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.